Política De Pagaments, Avís Legal I Estatuts

ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE CUBELLES (ABPC)

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI.

Article 1.-

L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles regula les seves activitats d’acord amb el què estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i els seus estatuts.

 

Article 2.-

Els fins de l’associació són:

 1. Mantenir i fomentar els balls populars de la vila de Cubelles.
 2. Conservar, estudiar, divulgar i enriquir la cultura popular i tradicional en tots els seus àmbits.
 3. Contribuir a la formació, perfeccionament i enriquiment cultural del seus components.
 4. Integrar tota mena de persones, sense distinció ni discriminació de cap mena.
 5. Organitzar festivals, exposicions, conferències, cursos, trobades i actes diversos de caràcter folklòric i cultural, contractant aquells serveis de professionals externs necessaris per a la seva realització.
 6. Intercanviar experiències, fer activitats i establir relacions de col·laboració amb altres grups i entitats que comparteixen objectius semblants, i/o institucions per ajudar a divulgar la cultura popular i tradicional (ex: escoles, casals, instituts...).
 7. Fer edicions impreses o amb altres mitjans, per tal de contribuir als objectius socials.
 8. Mantenir una constant activitat cultural i divulgativa en els diferents mitjans de comunicació, sobretot en el que faci referència amb la cultura i els balls populars.
 9. Tenint en compte aquestes finalitats que es proposen, aquesta és una associació apolítica.
 10. Queda exclòs cap ànim de lucre. Els possibles resultats econòmics obtinguts de les activitats es reinvertiran en les pròpies activitats de l’associació.

 

Article 3.-

El domicili de l’associació s’estableix a Cubelles, i radica en el CSIDE Cubelles (Carrer Joan Roig i Piera, nº3-5. 08880 Cubelles – BCN-)

 

El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

 

Les funcions d’aquesta entitat s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, sense descartar puntuals intercanvis fora d’aquest àmbit.

 

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS.

Article 4 -

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això a la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

 

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors d’edat i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors legals per ser socis en ple dret. En qualsevol cas, els menors de 16 anys, no tindran dret a vot a les assemblees generals, sinó que aquest serà exercit pel pare/mare/tutor legal, ja que serà necessari que el pare/mare/tutor legal s’inscrigui com a soci de l’entitat fins que el menor tingui 16 anys. Amb aquesta edat (16 anys), el soci podrà votar i desapareix l’obligació que el pare/mare/tutor legal hagi de ser soci.
 3. La única excepció del punt anterior serà en el cas dels balladors de colles de foc. Atenent a la nova normativa europea, basada en el Reial Decret 562/2010 de 7 de maig que recull el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, el pare/mare/tutor legal haurà de ser soci fins que el ballador assoleixi els 18 anys.
 4. Els socis menors d’edat, no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

 

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

 

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició a la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

 

Article 5.-

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6.-

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes anuals, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7.-

Són causa de baixa a l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL.

Article 8.-

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 

Article 9.-

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts de l’associació.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions, el finançament de l’associació o el pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats o associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap òrgan de l’associació.

 

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 10.-

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any dins els sis mesos de tancament de la data de l’exercici econòmic.
 2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un 10% de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins d’un període inferior a 20 dies.

 

Article 11.-

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit via domicili i/o correu electrònic que consti a la relació actualitzada dels associats i associades que tingui l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el President de l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el Vice-president o el vocal de més edat de la junta. Actuarà com a Secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El Secretari/a redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions, que han de signar ell/a mateix/a i el president/a.

 

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social i/o lloc web oficial de l’entitat.

 

Article 12.-

 1. L’Assemblea General quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones presents o representades.
 2. Qualsevol associat/a pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més aspectes a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’assemblea, poden fer-ho en l’apartat de precs i preguntes. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte els punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 13.

 1. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis/es presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, i la disposició o alienació de béns es requereix una majoria qualificada dels associats/des presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis/es presents o representats (més vots a favor o en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

 

 

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 14.

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el President/a, el Vice-president/a, el Secretari/a, el Tresorer/a i els/les vocals.
 2. L’elecció dels membres de la junta directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per la votació de l’assemblea general. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i cessament dels càrrecs s’han de comunicar al registre d’associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/a sortint amb el vistiplau del President/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou President/a i del nou Secretari/a.
 4. Els membres de la Junta directiva exerceixen els càrrecs gratuïtament.

 

Article 15.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser re elegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Mort o declaració d’absència, en cas de les persones físiques, o extinció, en cas de les persones jurídiques.
  2. Incapacitat o inhabilitació.
  3. Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
  4. Separació acordada per l’Assemblea General.
  5. Qualsevol altre que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixen a la junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16.

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota manera d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea general per a què els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per a què els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  10. Nomenar els vocals de la junta directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts.
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
  • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 28.
  • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  • Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17.

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a, o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin. Les reunions es convocaran, a poder ser, mínim una vegada al mes.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoquin amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18.

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més 1 dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se. L’assistència del President/a o dels Secretari/a, o de les persones que el substitueixin, és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vot dels assistents.

 

Article 19.

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o  diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot anomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’assemblea general.

 

Article 20.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes, i han de ser signats pel secretari/a, president/a. En iniciar-se cada reunió de la junta directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per a què s’aprovi o es rectifiqui si és procedent.

 

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 21.

 1. Són pròpies del President/a, les funcions següents:
 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/a de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’assemblea general o la junta directiva.
 1. El President/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident/a – si n’hi ha- o el/la vocal de més edat de la junta, per aquest ordre.

 

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

Article 22.

El Tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President/a i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

 

Article 23.

El Secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis/es.

 

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Article 24.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-les, que n’han d’assabentar la junta directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La junta directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de comunicar les seves decisions i/o actuacions.

 

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 25.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’assemblea general per als seus membres,.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats
 4. Les rendes del patrimoni mateix, o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 26.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la junta directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han d’abonar segons decideixi la Junta directiva- i quotes extraordinàries, si s’escau.

 

Article 27.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 28.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del President/a, el Vicepresident/a, el Tresorer/a i el Secretari/a.

Per poder disposar dels fons, n’hi ha prou amb una signatura d’algun d’aquests càrrecs: President/a, el Vicepresident/a, el Tresorer/a i el Secretari/a.

 

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 29.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels seus socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva. L’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de quinze dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

 

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

Article 30.

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

 

Article 31.

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la junta directiva si l’assemblea general no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea extraordinària de data 30 de novembre de 2012.

 

REGLAMENT INTERN QUE MARCA EL FUNCIONAMENT DE L'ABPC

Reglament aprovat per la Reunió de Caps de Colla celebrada el 17 d’abril de 2013 i modificat el 16 d’octubre de 2013, seguint la unanimitat de la Reunió de Caps de Colla de Valoració de la Festa Major’13.

A continuació es detallen els punts bàsics amb què es regula el funcionament de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Aquest document complementa els Estatuts oficials de l’entitat. Tots els socis i balladors de les colles de l’ABPC han de complir els següents punts:

INSCRIPCIÓ ABPC:

Ser soci de l’ABPC significa contribuir amb les finalitats de l’entitat i permet tenir determinats avantatges en les activitats organitzades al llarg de l’any (especificats en cada moment).
Per poder ser soci cal omplir la fitxa d’inscripció a través del web www.abpcubelles.cat.
La quota anual de soci tindrà el preu que aprovi l’Assemblea General de l’ABPC. [5]

INSCRIPCIÓ A LES COLLES DE L’ABPC:

Per poder ballar en una colla de l’ABPC és obligatori fer-se soci de l’entitat. Gràcies a la quota anual es contribueix a l’organització de tots els esdeveniments gestionats per l’Agrupació.
En el cas dels balladors menors de 16 anys, caldrà que un adult també es faci soci i es responsabilitzi del ballador dins l’entitat.
Per motius de seguretat i asseguradores, el punt anterior s’eleva fins els 18 anys en el cas de balladors de colles de foc.
Qui estigui interessat en formar part d’una colla de l’ABPC, haurà d’inscriure’s a la pàgina web www.abpcubelles.cat, especificant la colla desitjada (no s’acceptaran noves incorporacions per cap altre procediment). Feta la inscripció, automàticament la persona quedarà apuntada a la llista d’espera i la Junta de l’entitat li enviarà un e-mail per notificar-li.
Quan quedi una plaça buida en una colla, el Cap de colla ho comunicarà a la Junta, que li dirà quines són les persones de la llista d’espera i a qui cal avisar (seguint l’ordre d’inscripció i preferència, segons el registre de socis). El cap de colla serà l’encarregat d’avisar les persones inscrites a la llista d’espera.
Dins la llista d’espera es seguirà l’ordre d’inscripció. Tindrà preferència qui sigui soci de l’entitat (estigui o no estigui ballant en una altra colla). [4]
Per inscriure’s a la llista d’espera d’una colla s’haurà de complir l’edat mínim fixada per poder ballar en aquella colla el mateix any en què es fa la inscripció.
Per poder sortir a ballar, caldrà complir l’edat mínima fixada per la colla al llarg del mateix any en què es participa a les cercaviles. Tot i així, en el cas de la colla de diablets petits, encara que el nen/a compleixi els 3 anys el mateix any que es surt a ballar, només podrà formar part de la colla si ja els ha complert en el moment del correfoc. [2]

ORGANITZACIÓ INTERNA:

La Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars treballa durant tot l’any amb reunions quinzenals/mensuals per coordinar el dia a dia de l’entitat (tant a nivell de secretaria com pel que fa a l’organització d’esdeveniments).
En paral·lel, quan cal prendre decisions que afecten directament totes les colles, es convocarà els caps de colla implicats. En el cas de cercaviles (Festa Major, etc...), es farà una reunió amb tots els caps de colla.
Per a decisions transcendentals i per mantenir informats els socis de l’entitat, un cop a l’any –tal com marquen els estatuts- es convoca l’Assemblea General.
Per a casos excepcionals, tots els socis són convocats a una Assemblea Extraordinària.
Seguint els Estatuts, la Junta Directiva es renovarà cada quatre anys.
La Junta s’organitza en petites comissions:
Inscripcions de nous socis (gestió dels nous inscrits i control llistes espera)
Material (gestió del material que utilitzen les colles)
Roba (gestió del vestuari de les colles, de l’entrega i del retorn després dels cercaviles)
Espardenyes (encàrrec de noves espardenyes verd-negres o vermelles-negres) [2]
Música (avisar els músics que les colles necessitin per actuar)
Comunicació (premsa, gestió dels continguts de la web i encàrrec de cartells)
Relació amb l’Ajuntament (entrega d’instàncies)
Post-esdeveniments (recompte i previsió de begudes i material sobrant dels actes)
Coordinació comissió de foc (intermediació entre la Comissió de Foc i l’Ajuntament de Cubelles)

Les colles s’organitzen de manera lliure, però sempre hi haurà un cap de colla. Aquesta persona serà el referent de cara a la Junta, qui l’utilitzarà per comunicar informacions relacionades amb la colla.
En el cas de les colles de foc, els caps de colla i responsables de foc també s’organitzaran a través d’una Comissió de Foc.

FINANÇAMENT DE COLLES:

En el cas de patrocinis, l’Agrupació només els accepta si repercuteixen a  tota l’entitat. Es descarten patrocinis individuals a colles en concret per  evitar discriminacions.
Si una colla vol organitzar alguna activitat o esdeveniment per auto finançar-se amb els beneficis que aconsegueixi (per exemple, muntar una parada amb venda de samarretes, organitzar festes, etc...), ho haurà de consensuar amb la Junta. Es valorarà la idea i la intenció que es busca amb aquesta activitat.

VESTUARI *:

En la majoria de casos, excepte material consensuat dins la colla (per exemple, samarretes, roba blanca o espardenyes), la roba i el material és propietat de l’ABPC. Per això s’ha de retornar després de cada cercavila.
Totes les samarretes o camises estampades que es facin les colles, hauran de dur el logotip de l’ABPC (a banda del logotip de la colla). A les samarretes, per norma general, el logo de l’ABPC es situarà al clatell. A les camises, a l’alçada del pit, a una banda.
El vestuari de les colles, com a tradició cultural del poble que és, no es pot modificar. En casos concrets, la junta i la reunió de caps de colla valorarà si cal fer una excepció.

ACTUACIONS I SORTIDES:

[1]Els membres que formen part d’una colla de l’ABPC es comprometen, com a mínim, a sortir a ballar els següents dies:

Diumenge de Setmana Cultural (balls blancs)


Festa Major Petita:

Correfoc de la FM Petita (colles de foc i percussió)
Trobada de Gegants (gegants, capgrossos i grallers)

Festa Major:

Assaig General
Cercavila 14 d’agost (tarda i nit)
Matinades 15 d’agost (en funció del que acordin les colles)
Sortida d’Ofici 15 d’agost

Internament, cada colla pot arribar a un acord amb un ballador si aquest no pot complir en algun d’aquests cercaviles/correfocs. En el cas de la Sortida d’Ofici del 15 d’agost, per norma general, no s’acceptaran absències injustificades. Si la colla considera que hi ha hagut una absència injustificada, el grup tindrà llibertat per prendre qualsevol decisió envers la persona (fins i tot l’expulsió de la colla). Aquesta mesura tindrà el suport de la Junta, tal com es va aprovar a la Reunió de Caps de Colla del 16/10/2013.

Les colles tindran llibertat per confirmar l’assistència a actuacions i sortides sempre i quan aquestes no suposin una despesa extra per a l’entitat. Si és així, caldrà consensuar-ho abans amb la Junta. En tots els casos, s’haurà de comunicar qualsevol sortida per tal d’evitar malentesos i poder saber on actuen les colles de l’entitat.
Per norma general, l’Agrupació no fa actuacions particulars, excepte si es tracta d’una sorpresa/regal per a un membre o ex-membre d’una de les colles. En aquests casos, són els mateixos membres de la colla els que organitzen una actuació sorpresa.

COL·LABORACIONS AMB ENTITATS O CENTRES EDUCATIUS:

Qualsevol entitat que estigui interessada en què una colla de l’ABPC actuï en un esdeveniment, haurà d’enviar un e-mail a info@abpcubelles.cat, on haurà d’especificar el motiu de la petició, el dia, el lloc i l’hora. Sempre que la colla en qüestió tingui disponibilitat es procurarà complir amb la petició.
En el cas de les escoles i centres educatius, es demana als equips directius que planifiquin possibles actuacions a principis de curs, per tal d’evitar un excés de peticions i una resposta equitativa per a tots els centres. No es farà més d’una actuació a cada centre durant un any escolar (setembre-juny).

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS:

L’Agrupació organitzarà actes especials per a la celebració dels aniversaris de les colles quan aquestes celebrin 10 i 20 anys des de la seva constitució. En el cas que no s’hagin celebrat els 20, es farà amb els 25. A partir d’aquí, es celebraran els 50 anys, etc.. Tot i així, si una colla demana celebrar el 30è o 40è aniversari, se n’estudiarà la possibilitat.

RELACIÓ AMB LA JUNTA DE L’ABPC:

Per tal de facilitar la coordinació entre colles, qualsevol canvi de vestuari o de material caldrà gestionar-lo a través de la Junta.
Igualment, serà la Junta qui coordinarà qualsevol comunicació amb l’Ajuntament de Cubelles.
Les colles tenen autonomia de funcionament, però la Junta podrà intervenir en casos de conflicte o malentès per intentar consensuar una solució.
Per qualsevol cosa que necessitin els caps de colla quan tinguin una sortida o actuació, hauran de parlar amb la persona encarregada de la comissió en qüestió.

Cada colla segueix aquest Reglament Intern General, però alhora funciona segons la seva Normativa Específica, on es detalla l’edat mínima per poder accedir a la colla, el nombre mínim/màxim de components que la conformen, el vestuari que cal complir i el sistema propi d’organització.

[1] Aquest punt ha estat inclòs al Reglament Intern de l’ABPC després de la Reunió de Caps de Colla celebrada el 16/10/2013. Es va decidir unànimament entre tots els assistents.

[2] Aquest punt s'ha modificat el 2016 arran del canvi de normativa del foc. L'edat m´nima d'entrada són 8 anys. 

[3] Des de l'estiu del 2016 les espardenyes les compra directament el ballador a un establiment concret de Vilanova i la Geltrú. 

[4] A l'Assamblea de socis de febrer de 2018, s'aprova que per formar part d'una llista d'espera és necessari ser soci de l'entitat. 

[5] A l'Assamblea de socis del 31 de març del 2023, s'aproven les següents condicions. Consulta-les aquí

* Aquest punt es modifica durant el 2018. El vestuari ara és personal. 

 
Condicions generals.

Introducció

Els presents termes i condicions generals de venda regulen de manera integral totes les transaccions de venda que es puguin oferir, prestar o realitzar des de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles, situada a la pàgina web www.abpcubelles.cat

A l’usar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions per la qual cosa li recomanem que les llegeixi detingudament. Si vostè no està d’acord amb elles, haurà d’abandonar el lloc web.

Les nostres dades

Les següents condicions regulen el pagament de les quotes de soci de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles i totes les activitats i gestió de vestuari relacionades.

L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles, és una entitat cultural sense ànim de lucre, situada al carrer Joan Roig i Piera 3-5, 08880 Cubelles, amb el CIF G-61274189, inscrita amb el número 18955 al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.

Les nostres dades de contacte són el formulari de contacte d’aquesta mateixa pàgina web o el correu: info@abpcubelles.cat

Contracte

Les pàgines d’aquest lloc WEB son d’accés públic, lliure i gratuït.

Hauràs de fer ús de la web amb conformitat de la Llei, les bones costums, la moral i l’ordre públic.

Per aquest motiu, el titular d’aquesta pàgina WEB no podrà assumir responsabilitat alguna que derivi del mal ús, ús indegut, incorrecte o il·lícit.

L’accés a la pàgina web wwww.abpcubelles.cat no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre l’Agrupació i tu.

Al realitzar una inscripció com a soci a través d’aquesta pàgina web, declares ser major de 18 anys i et responsabilitzes de les dades del menor a qui tutoritzes, si fos el cas.

Els menors de 18 anys, no poden per si sols realitzar el seu consentiment per què una entitat d’aquestes característiques reculli i tracti les seves daes personals. Sempre serà el seu representants legals qui ho poden fer en el seu nom.

Autorització per a tractar les dades de caràcter personal

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu ui del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin tant en el formulari de contacte del web de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles com a l’autorització de participació als assajos, sortides i actes que organitza i participa la nostra entitat a Cubelles i fora de la vila.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, així la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior.

Vostè té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat (dret de migrar les dades), oposició de tractaments automatitzats i limitació del tractament de les seves dades en els termes previstos per la Llei i el reglament general, que podrà exercir per escrit dirigint-se al responsable (Ariadna Fortes Fonoll) a l’adreça info@abpcubelles.cat.

Consentiment per rebre correus electrònics

Autoritzo a l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles (ABPC) a enviar mails al correu facilitat en l'inscripció, amb finalitat de gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l'ABPC.

En cas d'algun canvi en les dades referents al correu facilitat a l'ABPC, em comprometo a comunicar-ho al correu electrònic info@abpcubelles.cat amb la major diligència possible.

Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d’Internet es pot garantir com a segura davant d’accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol error de seguretat llevat que es degui a la nostra negligència.

Així mateix, vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el su coneixement per terceres persones.

Procediment d’inscripció o compra.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir productes i activitats sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través de la pàgina web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles comandes o inscripcions que hagin estat sol·licitats per algun client amb el que pugui existir alguna diferència / controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està violant alguna de les condicions de compra especificades o estigui participant en alguna activitat delictiva.

Podrem actualitzar les presents condicions de compra, així com l’avís legal, en qualsevol moment.

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar els serveis i activitats desitjats. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir el producte o activitat a la seva compra.

Contracte amb Agrupació de Balls Populars, i acceptació d’inscripcions.

La petició no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al seu compte. Després de confirmar el registre, rebrà un correu electrònic com a justificant de recepció, però això no implicarà que la sol·licitud hagi estat acceptada, ja que estaran subjectes a la nostra posterior comprovació i acceptació.

Forma de pagament i seguretat

Qualsevol inscripció realitzada ha de ser abonada d’acord amb la informació de pagament comunicada al rebut. En el cas de les activitats de pagament, únicament es validaran les inscripcions que s’hagin completat i verificat el pagament de la mateixa.

El pagament s’ha de fer mitjançant, transferència, ingrés pel caixer, targeta de crèdit i dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya) o Bizum per empreses.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicat de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’algunes activitats, serveis o productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

L’usuari podrà fer ús, per a l’abonament dels productes / serveis adquirits a través del web, de les següents formes de pagament:

Targeta de crèdit, a través d’una passarel·la de pagaments (TPV Virtual): En aquest supòsit, les dades de l’Usuari i de la compra seran introduïdes i transmesos directament per l’Usuari a l’entitat titular de la passarel·la. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual client s’autentica davant el seu bancs emissor i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent. L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nombre, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (en el revers de la seva targeta). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Bizum: a través de la passarel·la de pagaments (TPV Virtual), et dona l’opció de pagament BIZUM. En aquest cas, has de tenir a mà el telèfon i se coneixedor de la teva clau de pagament BIZUM a comerços que pots activar a la teva aplicació del banc.

Transferència o ingrès bancari al número de compte de BBVA ES6901826076810201621795.

Socis

Els usuaris que vulguin donar-se d’alta amb socis, han d’emplenar el formulari establert al nostre web. La condició de soci és personal i intransferible. Podran ser socis aquelles persones físiques o jurídiques amb capacitat legal. En cas de ser menor d’edat hem de comptar amb el consentiment escrit de tutor o tutors legals.

I en aquest cas, també s’ha d’inscriure com a soci de l’entitat i té l’obligació d’acompanyar-lo en totes les activitats, tal i com s’especifica en els nostres Estatuts, inclosos a la part inferior d’aquest document.

A través d’aquest formulari, els usuaris hauran de facilitar les seves dades personals identificatives, dades de contacte i dades bancàries.

Els socis, hauran de satisfer una quota, que serà personal però pot tenir diferents descomptes. Pots consultar les condicions aquí.

Un cop girat el rebut de la quota de soci, no es podrà solicitar la devolució. Preguem que, en cas de voler-se donar de baixa, cal avisar anticipadament a través del correu info@abpcubelles.cat

Els socis tenen la responsabilitat de mantenir les seves dades actualitzades i comunicar qualsevol modificació a Agrupació de Balls Populars de Cubelles.

Els socis hauran de no revelar o transmetre cap número de soci o qualsevol altre identificatiu a terceres persones, així com la resta de dades personals que poguessin ser utilitzades en contra dels interessos de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles.

Els socis estan obligats a fer un ús correcte, dels drets i avantatges que ofereix aquesta condició.

L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles es reserva el dret a denegar o retirar la condició de soci si té coneixement de conductes que vagin en contra de la llei, la moral, els bons costums, així com aquells termes i condicions que s’haguessin pactat particularment amb el soci. Tal com s’especifica als Estatuts i el Reglament de Règim intern.

Finalment, els socis podran donar-se de baixa de la seva condició com a socis, en qualsevol moment, per a això s’han d’adreçar a info@abpcubelles.cat identificant-se com a soci expressant la seva voluntat de donar-se de baixa.

Activitats, marxandatge i gestió de vestuari.

Cada activitat i acció serà informada en el formulari d’inscripció de les condicions.

Import, membres participants i disposicions concretes.

En aquest cas, si l’activitat és de pagament, rebràs un enllaç amb el rebut per tal de que puguis accedir i realitzar el pagament, corresponent.

Si accedeixes a l’aplicació gestionada per PLAYOFF INFORMATICA, i accedeixes a la secció de Rebuts, pots veure si estan gestionats i pots entrar al rebut i realitzar el pagament segons la forma de pagament determinades.  

L’associació podrà cancel·lar el programa contractat, si no s’arriba al mínim d’inscripcions previst per a aquest, oferint plaça en altres dates disponibles, si fos el cas.

Política de canvis i devolucions de productes. 

El client té dret a tornar el producte comprat per internet en un període no superior a 14 dies naturals a comptar de la data en què vostè o un tercer (amb el seu consentiment) hagi obtingut la possessió física del / dels producte (s).

Per a aquesta devolució no fa falta de justificació del motiu, però ha d'acompanyar la devolució del producte amb el justificant de pagament i la factura de compra.

El client haurà d'escriure a l'adreça de correu: info@abpcubelles.cat i posar en el motiu del correu: Reemborsament, Devolució i / o canvi. També haurà d'identificar-se i descriure el producte que desitja tornar.

Un cop l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles hagi rebut el correu li respondrà amb el dia i l'hora per a dur a terme la devolució del producte o el canvi d'aquest.

El producte que retorni no podrà presentar danys i haurà de trobar en el mateix estat en què l'adquireix.

En cas de reemborsament de diners aquest s'efectuarà amb la mateixa modalitat de pagament en la qual es va realitzar la compra del producte, llevat de pacte en contrari de les dues parts i no podrà demorar-se més de 14 dies naturals a comptar de la recepció del producte per part de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i prèvia inspecció del producte per part del venedor.

Si el producte no es retorna en el mateix estat en què es va adquirir per part de comprador (i aquesta tara no és imputable al venedor), el venedor es reserva el dret a NO reemborsar el preu íntegre del producte.

Dret de desistiment

En virtut de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, informem que d’acord amb l’article 103 lletra l de la Llei de Consumidors no és procedent el dret de desistiment, per la naturalesa del subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions de la pàgina web de Agrupació de Balla Populars de Cublles es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment el contingut o la presentació, configuració, especificacions i serveis de la pàgina web, de forma unilateral. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol de les altres condicions particulars, preus i productes exposats a la web.

Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nul·litat parcial

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fora contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resultessin nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

 Modificació de les condiciones generals

Agrupació de Balls Populars de Cubelles, es reserva el dret a modificar les condicions generals sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una inscripció.

Els socis o participants que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s’han de deixar d’utilitzar els serveis de la web.

En el cas que alguns dels termes de les condicions generals siguin declarats il·legals o no oposables per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest lloc es troba situat i és operadors d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals nacionals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l’acompliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, juntament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquesta web, poden emmagatzemar-se, arxivar i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

 


Amb el suport i la col·laboració de: